Gedragscodes voor Coaches

1. Kom steeds op tijd

zowel op training als op een wedstrijd

1.1. Training

 • 5 min voor de start van de training

1.2. Wedstrijden

 • 45 min voor aanvang van een wedstrijd aanwezig in de zaal.
 • Bij seniors: één uur voor begin van match.
 • Het is de coach, die in samenspraak met de ploeg-afgevaardigden, uur en plaats van vertrek bepaalt bij verplaatsingen. Hij is de eindverantwoordelijke, die zich tijdig vergewist dat de ploegverantwordelijke(n) al het nodige hebben afgesproken en voorzien, zoals w.b.:
  • voldoende wagens en uitrusting voorhanden bij vertrek;
  • administratie tijden de match (zoals personen voor boek of klok, delegué) en
  • Indien niet, zal het bestuur ingeschakeld worden om in te springen, indien mogelijk.

2. Trainersvergaderingen

 • Trainer-coaches worden verondersteld aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen, waar zij de jeugdcoördinator berichten en samen eventuele problemen bespreken.
   

3. Sportief programma

 • Volg het sportief programma en planning van de club.
 • Stel heel concrete doelstellingen voor je spelers. Zorg dat je die, samen met hen, bereikt.
 • Wees op de hoogte van de gedragscode voor de spelers.
 • Breng de verschillende punten systematisch aan de orde op je trainingen.
   

4. Ploegverantwoordelijke

 • Help de ploegverantwoordelijke(n) zoveel mogelijk. Dit wordt ook van de spelers verwacht.
   

5. Vervanging en annulaties

 • Indien je geen training kan geven of een wedstrijd kan coachen, gelieve dan tijdig (minstens een week op voorhand!!) zelf te zorgen voor een vervanging door je back-up collega of de trainersafgevaardigde te contacteren voor vervanging. Gelieve hiervoor NIET je ploegverantwoordelijke in te schakelen want dit hoort niet tot zijn/haar takenpakket!
 • Alleen als niemand kan overnemen kan een training of wedstrijd geannuleerd of verplaatst worden. Gelieve in dat geval onmiddellijk onze secretaris te verwittigen zodat onnodige kosten kunnen vermeden worden. De zaal kan tot 48u geannuleerd worden zonder kosten. Een thuiswedstrijd kan verplaatst worden tot 10 dagen voor de wedstrijd, maar mits akkoord van de tegenpartij. Wedstrijden op verplaatsing kunnen NIET geannuleerd worden. In geval van annulatie is het aan de coach om te zorgen dat alle spelers en de ouders tijdig op de hoogte gebracht worden. Voor deze communicatie kan de ploegverantwoordelijke wel ingeschakeld worden.

6. Houding

 • Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van je spelers tijdens de sportieve activiteiten..
 • Leer hen een gezonde, correcte en beleefde houding!
 • Tijdens matchen wordt er alleen water gedronken. Geen eten op de bank.
 • Lege flesjes of bekers worden in een vuilnisbak geworpen. Ook op verplaatsing!
 • Zie toe dat er na een wedstrijd niets blijft rondslingeren aan de spelersbank en dat tijdens de matchen de sportkledij netjes en verzorgd is.
 • Raad je spelers aan na hun training en wedstrijd te douchen. Verzamel ook samen met je spelers de ballen en zet alles terug op zijn plaats na de training.
   

7. Tijdens een wedstrijd

 • Help je collega-coach van de U08-U10-U12 bij het ophangen/wegbergen van de kleine bordjes
 • Geef een briefing voor elke wedstrijd en ook tijdens de rust (ook voor de allerkleinsten).
 • Benadruk steeds het positieve! Stel zeer concrete doelen.
 • Blijf bij je spelers tijdens de opwarming en tijdens de rust.
 • Elke speler die op het blad staat speelt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Over deze mogelijkheid wordt de speler in kwestie persoonlijk en apart aangesproken, liefst voor aanvang van de wedstrijd of op laatste voorafgaande training.
 • Zorg voor een positieve ingesteldheid van je spelers op de bank
 • Zorg ervoor dat de wedstrijdbank netjes wordt achtergelaten na een wedstrijd.
 • Begroet de scheidsrechter(s) en tafeloffials. Geef de hand aan de tegenstander. Wees een goed voorbeeld!
 • Spelers worden rustig en op een waardige manier aangesproken. Ook bij het wijzen op hun fouten.  
   

8. Sportieve doelstellingen

 • Een jeugdtrainer streeft ernaar spelers te vormen, die de ‘fundamentals’ kennen en leren gebruiken in wedstrijdsituatie (uitvoeren en beslissen) en die de team-geest en filosofie prioritair stellen.
 • Stimuleer je spelers om deel te nemen aan stages, zondagtrainingen, kampen, enz.
 • Maak hen duidelijk dat dit een kans is die velen niet krijgen!
 • Tracht hen het belang om ook zoveel mogelijk individueel te oefenen, duidelijk te maken.
 • De kunst om iets zo goed mogelijk onder de knie te krijgen, zit hem ook in het herhalenherhalenherhalen..
   

9. Ouders

 • Van ouders wordt er verwacht dat ze tijdens de wedstrijden ‘sportief’ en positief hun team aanmoedigen. Het kan niet zijn dat er bij het supporteren kritiek geroepen wordt naar eigen spelers (ook niet eigen kind!) of coach toe.
 • Indien zich toch zo iets moest voordoen, reageer er dan op een rustige en tactvolle wijze.
 • Deze eventuele reactie zal altijd gebeuren met het nodige respect.
 • Indien een probleem escaleert wacht dan niet te lang om de jeugdcoördinator op de hoogte te brengen. Denk niet dat je alles steeds zelf moet/kan oplossen.
 • Het roepen van negatieve (of persoonlijke) kritiek op arbiters is absoluut uit den boze en zal door de club zelf niet worden getolereerd!!
 • Ook de tegenstanders worden –net als onze eigen spelers- niet beledigd of met negatieve kritiek overladen. Zeker bij matchen van de kinderen kan dit niet !! 
 • RESPECT naar iedere deelnemer is altijd de sleutel!!
 • ‘Supporteren’ betekent immers ook niet via negatieve (kwetsende) commentaar op tegenstrevers roepen, maar gebeurt op een sportieve manier én met positieve aanmoedigingen naar het eigen team toe!! 
   

10. Afsluiten van de training

 • Indien je training hebt gegeven in een zaal, vergeet dan niet alles af te sluiten (indien nodig)
  • Zoals bijv. lichten doven en deuren sluiten, ook alle ballen in ballenrek(ken) te leggen en deze te sluiten. Coaches moeten zicht hebben hoeveel ballen er in de zaal aanwezig zijn en gebruikt worden op training.
 • Zorg ervoor dat alle spelers aanwezig blijven tot het einde van elke training en wacht in/aan de zaal tot de laatste (jeugd)speler veilig en wel afgehaald is.
   

11. Extra sportieve-activiteiten.

 • Stimuleer je spelers en hun ouders om samen met jou, actief mee te helpen aan de clubactiviteiten. Helpende spelershanden maken het werk licht en zijn een vorm van appreciatie naar bestuur en ouders toe. Want uiteindelijk worden deze activiteiten ondernomen ten bate en voor het welzijn in de verdere begeleiding van spelers en speelsters.

12. Aankoop en gebruik van materiaal/infrastructuur

 • Voor aankopen van materiaal voor de ploeg vraagt de coach steeds eerst de toestemming van het bestuur.
 • Elke vraag tot aankoop zal geval per geval bekeken worden in functie van kostprijs en nut.
 • Een voorwaarde voor vergoeding van het materiaal door de club is dat het materiaal in de sporthal ter beschikking blijft voor alle andere ploegen.
 • De coach kijkt er als goede huisvader op toe dat het trainingmateriaal van de club en de infrastructuur van de zaal met de nodige zorg gebruikt wordt en dat het materiaal ook steeds achter slot veilig weggeborgen wordt in de zaal na gebruik.
 • Defecten aan infrastructuur van de zaal worden steeds door de coach gemeld aan het bestuur. Het bestuur zal dan contact opnemen met de eigenaar van de zaal (gemeente of school).